Algemene voorwaarden

V4 22-12-2023 | 11:26:19

Deelnemersreglement Runexpected
Runexpected is een  hardloopevent van Lets Beat NF op 26-05 vanuit Rotterdam. De opbrengst van Runexpected gaat naar Lets Beat NF voor onderzoek naar neurofibromatose. De organisatie is in handen van I Care Producties.

Door inschrijving voor Runexpected verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met onderstaande deelnemersvoorwaarden. De organisatie heeft het recht iemand uit te sluiten van deelname wanneer hij/zij zich niet houdt aan onderstaande regels en voorwaarden.

Artikel 1 – Inschrijfvoorwaarden en donaties

1.1     Inschrijving vindt plaats via de actiewebsite van het evenement: www.runexpected.nl

1.2       Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt €45,- per volwassen deelnemer, voor de kinderen is er een gereduceerd tarief van €25,-. In de ticketprijs zit een startbewijs en medaille.

1.3       Inschrijvingen zijn pas definitief zodra betaling voldaan is. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd aan deelnemer.

1.4       Donaties aan deelnemers komen ten bate van Lets beat NF. Indien een deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties niet gerestitueerd worden.

 

Artikel 2 - Veiligheid

2.1       Tijdens het Evenement respecteren deelnemers overige weggebruikers, natuur en milieu. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.

2.2       Deelnemers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk  gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie en/of (lokale) autoriteiten van verdere deelname worden uitgesloten.

2.3       Opdrachtgever en I Care Producties behouden zich te allen tijde het recht voor om bij onverwachte en onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van deelnemers in het geding kan komen, het evenement uit te stellen, voortijdig te beëindigen  en/of te annuleren. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement. 

 

Artikel 3 – Deelname en aansprakelijkheid

3.1       Deelname aan Runexpected geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van deelnemer. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders/voogd.

3.2       Lets beat NF en/of I Care Producties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij de deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan als gevolg van deelname aan Runexpected. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het evenement en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.3       Lets beat NF en/of I Care Producties zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van deelnemers of eigendommen van derden.

3.4       Deelnemer vrijwaart Opdrachtgever en I Care Producties voor aansprakelijkheid voor schade die deelnemer en/of derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot Runexpected. De deelnemer is zelf verzekerd voor schade aangebracht aan derden. 

3.5       Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisatie en/of medische staf is te allen tijde gerechtigd om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.

3.6       Indien ondanks het bepaalde in dit artikel aansprakelijkheid van Lets beat NF en/of I Care Producties voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Lets beat NF en/of I Care Producties ter zake van die schade uitkeert. 

 

Artikel 4 - Gebruik beeldmateriaal

4.1       De Deelnemer gaat ermee akkoord dat er (beeld- en/of geluids-) opnamen zullen worden gemaakt tijdens het evenement.

4.2       De Deelnemer geeft Lets beat NF en/of I Care Producties het volledige recht eventuele beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van de Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het evenement, Lets beat NF en/of I Care Producties. De Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 

Artikel 5 – Overig

5.1       Lets beat NF verwerkt Persoonsgegevens zorgvuldig en conform toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te vinden op www.runexpected.nl

5.2       Nietigheid van enige bepaling in dit Deelnemersreglement tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

5.3       Op dit Deelnemersreglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met dit Deelnemersreglement worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

5.4       Voor vragen of opmerkingen over deelname aan het evenement en/of het Deelnemersreglement kan contact opgenomen worden met runexpected@outlook.com.

5.5 KvK-nummer van Stichting Neurofibromatose | LET'S BEAT NF is 61575941